BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 31/12 ĐẾN 09/01/2019

Monday, 31/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 365/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Ninh Bình, ngày 31tháng 12năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI

(TỪ NGÀY 31/12/2018ĐẾN 09/01/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 31/12/2018

Ngày 01/01/2019

Ngày 02/01/2019

Nhận định

dòng chảy biển  từ 03-09/01/2019

Vận tốc (m/s)

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Ninh Bình

0,4-0,7

Tây Nam

0,4-0,7

Tây Nam

0,4-0,6

Tây Nam

0,4-0,6

II. Dự báo sóng biển: 

Vùng biển

Ngày 31/12/2018

Ngày 01/01/2019

Ngày 02/01/2019

Nhận định

sóng biển từ

03-09/01/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Ninh Bình

2,0-3,0

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

2,0-3,0m.

Biển động

III. Dự báo Thủy triều

Vùng biển

Ngày 31/12/2018

Ngày 01/01/2019

Ngày 02/01/2019

Nhận định Thủy triều

từ 03-09/01/2019

Ninh Bình

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 8h56

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 23h20

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 15h10

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 2h33

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 15h04

Thủy triều ở mức

trung bình và tăng dần.

Cao nhất nhất 3,4m. ngày 07; 08/01/2019

 

Bản tin tiếp theo phát lúc 09h30’ ngày 01/01/2019

Tin phát lúc 09h30’

 

 

 

Giám đốc

 

 

Đặng Văn hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình