BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (từ ngày 30/12/2018 đến 08/1/2019)

Sunday, 30/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 364/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 30/12/2018 ĐẾN 8/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Ngày 01/1/2019

Nhận định

dòng chảy biển  02/1/2019 - 08/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây  Nam

0,4-0,6

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Ngày 01/1/2019

Nhận định

sóng biển từ

02/1/2019 - 08/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0-3,0

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0-4,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Ngày 01/1/2019

Nhận định

Thủy triều từ

02/1/2019 - 08/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 23h27

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 8h56

Thấp nhất:1,8 m

Thời gian: 23h20

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 15h10

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/1); thấp nhất 2,3m (ngày 02/1)

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình