BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/12/2018 ĐẾN 07/01/2019)

Saturday, 29/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 363/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/12/2018 ĐẾN 07/01/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Nhận định

dòng chảy biển   từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Ninh Bình

0,3-0,5

Tây  Nam

0,4-0,7

Tây  Nam

0,4-0,7

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Nhận định

sóng biển

từ ngày 01 - 07/01/2019

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Ninh Bình

2,0-3,0

Đông đến Đông Bắc

2,5-3,5

Đông đến Đông Bắc

2,5-3,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao:

2,0 - 3,5m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Ngày 31/12

Nhận định Thủy triều

từ ngày 01 – 07/01/2019

 Ninh Bình

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất: 0,9

Thời gian: 22h40

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 23h27

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 8h56

Thấp nhất:1,8m

Thời gian: 23h20

Thủy triều tăng dần. Cao  nhất 3,4m ngày 7/01 , thấp nhất 2,0 (01/01/2019)`

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình