BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI TỪ NGÀY 28/12/2018 ĐẾN 06/1/2019

Saturday, 29/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 362/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 28/12 ĐẾN 6/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Nhận định

dòng chảy biển  31/12/2018 - 06/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Nhận định

sóng biển từ

31/12/2018 - 06/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0-3,0

Đông đến 

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông đến 

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0-3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Ngày 30/12

Nhận định

Thủy triều từ

31/12/2018 - 6/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 7h50

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian: 21h49

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 22h40

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 23h27

Thủy triều giảm dần đến ngày 1/1/2019, sau tăng. Cao nhất 3,4m (ngày 06/1/2019).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình