BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 27/12/2018 đến 05/01/2019)

Thursday, 27/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 361/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 27 tháng 12năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 27/12/2018 ĐẾN 05/01/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Nhận định

dòng chảy biển từ  30/12/2018 - 05/01/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Nhận định

sóng biển

từ 30/12/2018 - 05/01/2019

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông đến Đông Bắc

1,5-2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0-3,0

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Nhận định

Thủy triều

từ  30/12/2018 - 05/01/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 6h57

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h59

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 7h50

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 21h29

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h40

Thủy triều giảm dần đến ngày 01/1/2019, sau tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày  05/1/2019

 

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình