BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 4/1/2019

Wednesday, 26/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 360/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN 4/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Nhận định

dòng chảy biển  29/12 - 4/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Nhận định

sóng biển từ

29/12 - 4/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

1,5-2,5

Đông đến 

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông đến 

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0-4,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Nhận định

Thủy triều từ

29/12 - 4/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 6h03

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 20h09

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 6h57

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 20h59

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 7h50

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 21h49

Thủy triều giảm dần đến ngày 1/1/2019, sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày 29/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình