BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (từ ngày 25/12/218 đến 01/01/2019)

Tuesday, 25/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 359/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 3/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

dòng chảy biển  28/12 - 3/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

sóng biển từ

28/12 - 3/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông

1,5-2,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0-4,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

Thủy triều từ

28/12 - 3/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,1 m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 6h03

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian: 20h09

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 6h57

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 20h59

Thủy triều giảm dần đến ngày 1/1/2019, sau tăng. Cao nhất 3,4m (ngày 28/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình