BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/11/2018)

Saturday, 22/12/2018

 

 

 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 356/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 22/12 ĐẾN 31/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

dòng chảy biển  25 - 31/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,3-0,6

Tây  Nam

0,3-0,6

Tây  Nam

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

sóng biển

từ 25 - 31/12

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

1,5-2,5

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0-3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

Thủy triều

từ 25 - 31/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h54

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 17h14

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 17h51

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian: 18h34

Thủy triều mạnh tăng dần đến ngày 26, sau giảm dần. Cao nhất 3,7m (ngày 25, 26/12).

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình