BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 21 đến 30/12/2018)

Friday, 21/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN         

TỈNH NINH BÌNH

Số: 355/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


       Ninh Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 21/12 ĐẾN 30/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

dòng chảy biển  24 - 30/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

sóng biển

từ 24 - 30/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

Thủy triều

từ 24 - 30/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 16h48

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h54

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 17h14

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 17h51

Thủy triều tăng dần đến ngày 26. Cao nhất 3,8m (ngày 25, 26).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình