BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/12/2018

Wednesday, 19/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 353/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 28/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

dòng chảy biển  22 - 28/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

sóng biển

từ 22 - 28/12

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao

 2,0-3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

Thủy triều

từ 22 - 28/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 5h57

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 16h59

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 16h40

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 16h48

Thủy triều tăng dần đến ngày 26, sau giảm. Cao nhất 3,8m (ngày 25, 26/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình