BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 16 NGÀY 17/12/2018

Sunday, 16/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

 Nhiệt độ: từ 14 - 220C.

Độ ẩm: 67 – 88%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 - 220C.

Độ ẩm: 68 – 88%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 - 210C.

Độ ẩm: 69 – 89%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình