BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/12/2018

Saturday, 15/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 349/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 15/12 ĐẾN 24/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Ngày 17/12

Nhận định

dòng chảy biển  18 - 24/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Ngày 17/12

Nhận định

sóng biển

từ 18 - 24/12

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao

 2,0-3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Ngày 17/12

Nhận định

Thủy triều

từ 18 - 24/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 8h00

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 21h47

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 22h02

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 20h49

Thủy triều tăng dần từ ngày 19. Cao nhất 3,6m (ngày 24/12), thấp nhất 2,2m (ngày 19/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình