BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 14 ĐẾN 23/12/2018

Friday, 14/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 348/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 14/12 ĐẾN 23/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/12

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Nhận định

dòng chảy biển  17 - 23/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/12

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Nhận định

sóng biển

từ 17 - 23/12

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao

 2,0-3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/12

Ngày 15/12

Ngày 16/12

Nhận định

Thủy triều

từ 17 - 23/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 7h49

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 21h25

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 8h02

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 21h47

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 22h02

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,4m (ngày 23/12), thấp nhất 2,2m (ngày 19/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình