BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 09 ĐẾN 15/11/2018

Thursday, 06/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 340/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 6 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 6/12 ĐẾN 15/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 6/12

Ngày 7/12

Ngày 8/12

Nhận định

dòng chảy biển  9 - 15/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 6/12

Ngày 7/12

Ngày 8/12

Nhận định

sóng biển

từ 9 - 15/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông

2,0-3,0

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 6/12

Ngày 7/12

Ngày 8/12

Nhận định

Thủy triều

từ 9 - 15/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h59

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 16h45

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h55

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 17h27

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h48

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 18h11

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,5m (ngày 9- 11/12), thấp nhất 3,0m (ngày 15/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình