BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 03 ĐẾN 12/12/2018

Monday, 03/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 337/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 3 tháng 12 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 3/12 ĐẾN 12/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 3/12

Ngày 4/12

Ngày 5/12

Nhận định

dòng chảy biển  6 - 12/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 3/12

Ngày 4/12

Ngày 5/12

Nhận định

sóng biển

từ 6 - 12/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Nam

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 3/12

Ngày 4/12

Ngày 5/12

Nhận định

Thủy triều

từ 6 - 12/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 11h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 0h48

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 8h00

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 17h00

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 0h56

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 16h13

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Cao nhất 3,5m (ngày 9, 10/12), thấp nhất 2,7m (ngày 06/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình