BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2018

Sunday, 02/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

                Ninh Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 02, ngày 03 tháng 12 năm 2018

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 - 310C.

Độ ẩm: từ 60 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 310C.

Độ ẩm: từ 61 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm: từ 63 – 98%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình