BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 02, NGÀY 03/12/2018

Sunday, 02/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

             Ninh Bình, ngày  02  tháng 12 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 02, NGÀY 03/12/2018

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,80 – 1,00m (thấp hơn BĐI từ: 2,00 – 2,20). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,90 – 1,10m (thấp hơn BĐI từ: 1,40 – 1,60m).

 

 

Tin phát: 15h30.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình