BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/12/2018

Saturday, 01/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 334/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 1/12

Ngày 2/12

Ngày 3/12

Nhận định

dòng chảy biển 

4 - 10/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/12

Ngày 2/12

Ngày 3/12

Nhận định

sóng biển

từ 4 - 10/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao:

2,0 - 3,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/12

Ngày 2/12

Ngày 3/12

Nhận định

Thủy triều

từ 4 - 10/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 9h56

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian:23h38

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 10h46

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:11h40

Thấp nhất:.1,4m

Thời gian: .0,48

Thủy triều cao nhất 3,4m (ngày 9;10/12), thấp nhất 2,0m (ngày 04/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình