BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 29 ĐẾN 8/12/2018

Thursday, 29/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 333/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN 08/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 1/12

Nhận định

dòng chảy biển  2 - 08/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 1/12

Nhận định

sóng biển

từ 2 - 08/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5 - 2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 1/12

Nhận định

Thủy triều

từ 2 - 08/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 7h54

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 21h45

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 8h57

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 22h39

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 9h56

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 23h38

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,3m (ngày 8/12), thấp nhất 2,0m (ngày 04/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình