BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 28 NGÀY 29/11/2018

Wednesday, 28/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

            Ninh Bình, ngày 28  tháng 11 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 28, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 - 270C.

Độ ẩm: 54 – 94%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 - 270C.

Độ ẩm: 55 – 94%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 - 270C.

Độ ẩm: 58 – 95%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình