BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN 7/12/2018

Wednesday, 28/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 332/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN 07/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Nhận định

dòng chảy biển  1 - 07/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Nhận định

sóng biển

từ 1 - 07/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Nhận định

Thủy triều

từ 1 - 07/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 6h52

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h53

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 7h54

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 21h45

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 8h57

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 22h39

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,1m (ngày 1, 7/12), thấp nhất 2,0m (ngày 04/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình