BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 05/12/2018

Monday, 26/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 330/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

 


                     Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 05/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/11

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Nhận định

dòng chảy biển  29/11 - 05/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/11

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Nhận định

sóng biển

từ 29/11 - 05/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/11

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Nhận định

Thủy triều

từ 29/11 - 05/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 4h58

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 5h53

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h05

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 6h52

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h53

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,6m

(ngày 29/11), thấp nhất 2,0m (ngày 04/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình