BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 02/12/2018

Friday, 23/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 327/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

 


                     Ninh Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 02/12/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/11

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Nhận định

dòng chảy biển  26/11 - 02/12

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/11

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Nhận định

sóng biển

từ 26/11 - 02/12

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5 

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/11

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Nhận định

Thủy triều

từ 26/11 - 02/12

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 17h46

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 18h07

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 4h05

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 18h39

Thủy triều tăng dần đến ngày 28, sau giảm. Cao nhất 3,7m

(ngày 27, 28/11), thấp nhất 2,8m (ngày 02/12).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình