BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 18 ĐẾN 27/11/2018

Sunday, 18/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 322/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 18 ĐẾN 27/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Nhận định

dòng chảy biển  21 - 27/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Nhận định

sóng biển

từ 21 - 27/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0 

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Nhận định

Thủy triều

từ 21 - 27/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 09h53

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 23h06

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 10h05

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 22h12

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 10h09

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 20h1

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,7m

(ngày 27), thấp nhất 2,1m (ngày 21).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình