BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 17 ĐẾN 26/11/2018

Saturday, 17/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 321/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 17 ĐẾN 26/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Nhận định

dòng chảy biển  20 - 26/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Nhận định

sóng biển

từ 20 - 26/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Ngày 19/11

Nhận định

Thủy triều

từ 20 - 26/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 09h45

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h48

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 09h53

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 23h06

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 10h05

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 22h12

Thủy triều giảm dần đến ngày 21, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,6m

(ngày 26), thấp nhất 2,1m (ngày 21).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình