BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/11/2018

Thursday, 15/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 319/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/11

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Nhận định

dòng chảy biển  18 - 24/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/11

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Nhận định

sóng biển

từ 18 - 24/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/11

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Nhận định

Thủy triều

từ 18 - 24/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 08h53

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 21h56

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 09h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 22h23

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 09h45

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h48

Thủy triều giảm dần đến ngày 21, sau tăng. Cao nhất 3,1m

(ngày 24/11), thấp nhất 2,1m (ngày 21).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình