BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/11/2018)

Saturday, 10/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 314/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/11

Ngày 10111

Ngày 12/11

Nhận định

dòng chảy biển  13 - 19/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/11

Ngày 11/11

Ngày 12/11

Nhận định

sóng biển

từ 13 - 19/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông

0,5-1,5

Đông

0,5-1,5

Đông

Sóng cao:

1,0-2,0m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/11

Ngày 11/11

Ngày 11/11

Nhận định

Thủy triều

từ 13 - 19/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 18h59

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 05h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 19h41

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 20h2

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m

(ngày 13/11).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình