Bản tin dự báo khí tượng đêm 08 ngày 09/11/2018

Thursday, 08/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 08  tháng 11 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 08, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 - 250C.

Độ ẩm: 75 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 - 260C.

Độ ẩm: 74 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3 – 4.

Nhiệt độ: từ 21 - 260C.

Độ ẩm: 75 – 97%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình