BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY; SÓNG BIỂN VÀ THỦY TRIỀU VÙNG BIỂN KIM SƠN ngày 08-11-2018

Thursday, 08/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 312/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 08 ĐẾN 17/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Nhận định

dòng chảy biển  11 - 17/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Nhận định

sóng biển

từ 11 - 17/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,0-2,0m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Nhận định

Thủy triều

từ 11 - 17/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 02h10

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 17h31

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 03h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 18h15

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 18h59

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 11, 12, 13/11).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình