BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY (từ ngày 05 đến 14/11/2018)

Monday, 05/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 05 ĐẾN 14/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Ngày 07/11

Nhận định

dòng chảy biển  08 - 14/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Ngày 07/11

Nhận định

sóng biển

từ 08 - 14/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

1,0-2,0

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Ngày 07/11

Nhận định

Thủy triều

từ 08 - 14/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 3h10

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 5h45

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 0h53

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 16h53

Thủy triều tăng dần đến ngày 13, sau giảm. Cao nhất 3,4m (ngày 11, 12, 13/11).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình