BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY (từ ngày 04 đến 13/112018)

Sunday, 04/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 308/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 04 ĐẾN 13/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Nhận định

dòng chảy biển  07 - 13/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Nhận định

sóng biển

từ 07 - 13/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Ngày 06/11

Nhận định

Thủy triều

từ 07 - 13/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 12h45

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 1h20

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 3h10

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 5h45

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 11, 12, 13/11), thấp nhất 2,3m (ngày 07/11).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình