BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 04 NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2018

Sunday, 04/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

            Ninh Bình, ngày  04  tháng 11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 04, NGÀY 05/11/2018

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,10 - 1,30m (thấp hơn BĐI từ:1,70 – 1,90m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,15 – 1,35m (thấp hơn BĐI từ: 1,15 – 1,35m).

 

Tin phát: 15h30.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình