Bản tin dự báo cháy rừng đêm 03 ngày 04/11/2018

Saturday, 03/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

            Ninh Bình, ngày 03  tháng 11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG ĐÊM 03, NGÀY 04/11/2018

 

Các khu vực trong tỉnh nguy cơ cháy rừng cấp 3 – cấp cao: có khả năng dễ cháy. Đề nghị chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện phương án phòng và chống cháy rừng.

 

Tin phát: 15h30.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình