BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2018

Saturday, 03/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 03, ngày 04 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 - 290C.

Độ ẩm: từ 53 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 - 290C.

Độ ẩm: từ 54 – 90%.

c. Vùng ven biển:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 - 290C.

Độ ẩm: từ 56 – 92%.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình