BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2018

Friday, 02/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

            Ninh Bình, ngày 02  tháng 11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 02, NGÀY 03/11/2018

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,20 - 1,40m (thấp hơn BĐI từ:1,60 – 1,80m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ: 1,00 – 1,20m).

 

Tin phát: 15h30.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình