BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2018

Friday, 02/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 02, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Ít đến quang mây; đêm không mưa; ngày nắng hanh; gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 - 300C.

Độ ẩm: từ 33 – 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Ít đến quang mây; đêm không mưa; ngày nắng hanh; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 - 300C.

Độ ẩm: từ 34 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Ít đến quang mây; đêm không mưa; ngày nắng hanh; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 - 290C.

Độ ẩm: từ 35 – 85%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình