BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 06/11/2018)

Sunday, 28/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 301/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 06/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Ngày 30/10

Nhận định

dòng chảy biển  31/10 - 6/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Ngày 30/10

Nhận định

sóng biển

từ 31/10 - 6/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Ngày 30/10

Nhận định

Thủy triều

từ 31/10 - 6/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 19h30

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 05h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 20h11

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 06h45

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 20h18

Thủy triều tăng dần cao nhất 3,6m (ngày 31/10). sau giảm dần.

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình