BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 05/11/2018)

Saturday, 27/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 300/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 05/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

dòng chảy biển  30/10 - 5/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

sóng biển

từ 30/10 - 5/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

Thủy triều

từ 30/10 - 5/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 3h41

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 18h57

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 19h30

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 05h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 20h11

Thủy triều tăng dần đến ngày 31/10, sau giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 31/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình