BẢN TIN THỜI TIẾT ĐÊM 26 NGÀY 27/10/2018

Friday, 26/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 26  tháng 10 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 26, ngày 27 tháng 10 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 22 - 280C.

Độ ẩm: 75 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 22 - 280C.

Độ ẩm: 75 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 23 - 280C.

Độ ẩm: 77 – 98%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình