BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 26 ĐẾN 04/11/2018

Friday, 26/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 299/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26 ĐẾN 4/11/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Nhận định

dòng chảy biển  29/10 - 4/11

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Nhận định

sóng biển

từ 29/10 - 4/11

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Nhận định

Thủy triều

từ 29/10 - 4/11

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 3h46

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 18h40

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 3h41

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 18h57

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 19h30

Thủy triều tăng dần đến ngày 31, sau giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 31/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình