BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30/10/2018

Sunday, 21/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 294/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định

dòng chảy biển  24 - 30/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định

sóng biển

từ 24 - 30/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định Thủy triều

từ 24 - 30/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 12h56

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 1h10

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 2h53

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 13h48

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 4h48

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,5m (ngày 30/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình