BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 20 ĐẾN 29/10/2018

Saturday, 20/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 293/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 20 ĐẾN 29/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Nhận định

dòng chảy biển  23 - 29/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,4-0,7m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Nhận định

sóng biển

từ 23 - 29/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Nhận định Thủy triều

từ 23 - 29/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 12h56

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 1h10

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 2h53

Thủy triều giảm dần đến ngày 24, sau tăng. Cao nhất 3,4m (ngày 29/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình