BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/10/2018

Friday, 19/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 292/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

dòng chảy biển  22 - 28/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,5

Tây Nam

0,2-0,5

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

sóng biển

từ 22 - 28/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc đến Đông

1,0-2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao

1,5-2,5m,

biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

Thủy triều

từ 22 - 28/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 11h46

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 24h15

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 12h56

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 1h10

Thủy triều giảm dần đến ngày 24, sau tăng. Cao nhất 3,2m (ngày 28/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình