BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 16 ĐẾN 25/10/2018

Tuesday, 16/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 289/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 16 ĐẾN 25/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

dòng chảy biển  19 - 25/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

sóng biển

từ 19 - 25/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

Sóng cao

1,5-2,5m,

biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

Thủy triều

từ 19 - 25/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 8h47

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h10

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 10h02

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h51

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 10h00

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 23h32

Thủy triều giảm dần đến ngày 24, sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày 19/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình