BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/10/2018

Monday, 15/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 288/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

dòng chảy biển  18 - 24/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

sóng biển

từ 18 - 24/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

Thủy triều

từ 18 - 24/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 21h26

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 8h47

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h10

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 10h02

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h51

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,1m (ngày 18/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình