BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 14 ĐẾN 23/10/2018

Sunday, 14/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 287/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 14 ĐẾN 23/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Nhận định

dòng chảy biển  17 - 23/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,2-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Nhận định

sóng biển

từ 17 - 23/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Nhận định

Thủy triều

từ 17 - 23/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 5h55

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 20h41

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 21h26

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 8h47

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h10

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 17/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình