BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21/10/2018

Friday, 12/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 285/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

dòng chảy biển  15 - 21/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,2-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

sóng biển

từ 15 - 21/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

Thủy triều

từ 15 - 21/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 19h01

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 4h43

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 19h53

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 5h55

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 20h41

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 15,16, 17/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình