BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY11 ĐẾN 20/10/2018

Thursday, 11/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 284/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Nhận định

dòng chảy biển  14 - 20/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,4-0,7m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Nhận định

sóng biển

từ 14 - 20/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Nhận định

Thủy triều

từ 14 - 20/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 8h42

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 19h01

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 4h43

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 19h53

Thủy triều tăng dần đến ngày 17, sau giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 15,16, 17/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình