BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/10/2018

Wednesday, 10/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 283/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Nhận định

dòng chảy biển  13 - 19/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Nhận định

sóng biển

từ 13 - 19/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Ngày 12/10

Nhận định

Thủy triều

từ 13 - 19/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h44

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 6h53

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 8h42

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 19h01

Thủy triều tăng dần đến ngày 17, sau giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 15,16, 17/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình