BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 09 ĐẾN 18/10/2018

Tuesday, 09/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 282/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 9 ĐẾN 18/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/10

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Nhận định

dòng chảy biển  12 - 18/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,4-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 09/10

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Nhận định

sóng biển

từ 12 - 18/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/10

Ngày 10/10

Ngày 11/10

Nhận định

Thủy triều

từ 12 - 18/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h44

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 6h53

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 8h42

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 2h00

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 14h11

Thủy triều tăng dần đến ngày 17, sau giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 15,16, 17/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình